Sefer Devarim – 5782

DEVaRIM
VAETCHANAN
EIKEV
RE'EH
SHOFTIM
KI TEIZEI
KI TAVO
NITZAVIM
VAYELECH